Mapa

 

Ekran został podzielony na 2 części. Z lewej strony domyślnie wyświetlana jest mapa wodociągów i obiekty związane z dostarczaniem wody. Z prawej strony wyświetlana jest mapa kanalizacji i obiekty związane z systemem ścieków miejskich.

Każda z map posiada zestaw ikon do jej obsługi:

 - przybliżenie / oddalenie mapy

 - przybliżenie określonego wycinka mapy

 - powrót do domyślnego widoku mapy

 - zestaw warstw możliwych do wyśeitlenia na mapie.

Elementy warstw: Hydranty, Działki, Numery działek widoczne są tylko przy określonym stopniu przybliżenia mapy (ze względu na ich dużą szczegółowość).

 

 - pole umożliwia wyszukanie określonego adresu na mapie

Alarmy (monitoring)

 

Alarmy wyświetlane na mapie pobierane są z systemu monitoringu opartego na oprogramowaniu wizualizacyjnym Cimplicity Machine Edition i sieci sterowników przemysłowych zainstalowanych na monitorowanych obiektach.

Domyślnie system odczytuje 24 godzinną historię alarmów z aplikacji wizualizacyjnej i wyświetla je na mapie poprzez zmianę koloru obiektu, na którym alarm wystąpił.

 

Jeżeli przez ostatnie 24 godziny na obiekcie nie wystąpił żaden alarm domyślnie jego symbol ma kolor zielony.

 

Pojawieniu się nowego alarmu towarzyszy również wyświetlenie okna z informacją widocznego w prawym dolnym rogu ekranu.

Okno zawiera 3 przyciski:

 - lokalizuje obiekt na odpowiedniej mapie (wodociągów/kanalizacji)

 - zamyka okno z danym komunikatem, jeżeli w kolejce są inne okna z alarmami, następne otworzy się automatycznie

 - zamyka wszystkie okna z komunikatami o nowych alarmach, jeżeli taki są w kolejce

Lista aktywnych alarmów        

Wszystkie alarmy z ostatnich 24 godzin można przeglądnąć za pomocą przycisku Alarmy (monitoring) znajdującego się w górnym menu.

Otwarte zostanie okno z listą alarmów. Przycisk pozwala szybko zlokalizować obiekt na odpowiedniej mapie.

Ostatnie alarmy dla obiektu

Klikając na symbol obiektu na mapie, można szybko odczytać aktywny alarm:

Ponadto każdy z obiektów posiada przycisk Ostatnie alarmy, który wyświetla listę 10 ostatnich awarii dla danego obiektu.

Awarie / planowane prace

 

Zdefiniowane przez użytkowników awarie / planowane prace wyświetlane są na mapie w postaci:

 - awaria / zdarzenie nieplanowane

 - prace planowane

Dodawanie awarii / planowanych prac

Aby dodać awarię / lub planowane prace należy kliknąć 2 razy w miejsce na mapie, w którym dana awaria powinna zostać zgłoszona.

Otwarte zostanie okno umożliwiające opisane, zgłaszanej awarii/prac.

Pole Adres automatycznie zostanie pobrane ze współrzędnych miejsca kliknięcia myszką – jeżeli zawiera ono błędne lub niedostatecznie szczegółowe dane, istnieje możliwość jego edycji.

Pole Miejsce/rodzaj należy traktować jako skrócony opis zdarzenia wyświetlający się między innymi po najechaniu myszką na symbol zdarzenia na mapie lub jako opis na liście Awarie i Remonty.

Jeżeli wprowadzane zdarzenie ma charakter planowych prac należy zaznaczyć pole „Planowana”. Prace planowane różnią się ikoną na mapie od awarii (zdarzeń nieplanowanych)

Awarię/prace dodaje się poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj/edytuj.

Edycja awarii / planowanych prac

Dodaną wcześniej awarię / planowane prace można edytować poprzez wybranie zdarzenia na mapie (kliknięcie na symbol), a następnie w nowo otwartym oknie naciśnięcie przycisku Edytuj.                                                                                                                    

 

 

Po naciśnięciu przycisku Edytuj otworzy się okno przedstawione w punkcie: Dodawanie awarii / planowanych prac. Na oknie można dokonać edycji wprowadzonych danych i potwierdzić chęć edycji przyciskiem Dodaj/edytuj.

Odwołanie awarii / planowanych prac

Odwołania dodanej wcześniej awarii / planowanych prac można dokonać poprzez wybranie zdarzenia na mapie (kliknięcie na symbol), a następnie w nowo otwartym oknie naciśnięcie przycisku Odwołaj.                                                                                       

Zostanie otwarte okno, na którym należy potwierdzić chęć odwołania danego zdarzenia.

Lista bieżących awarii / prac

Lista bieżących awarii i prac możliwa jest do otwarcia za pomocą przycisku Awarie i remonty w menu górnym. Przycisk pozwala szybko zlokalizować zdarzenie  na odpowiedniej mapie.